Změny územního plánu

V Černovinách se o tom nedočtete, ale aktuálně projednávané změny územního plánu se týkají i území Černovic. Vzhledem k tomu, že se městu Brnu stále nedaří vytvořit kompletně nový územní plán, probíhají v současnosti změny dost nepřehledně. Aktuálně je v běhu hned několik změn v různé fázi projednávání. V tomto článku bych rád shrnul, co se z těchto změn dotýká Černovic. Do budoucna se pokusím připravit i přehlednější formu s aktualizací postupu projednávání.

41. soubor změn
43. soubor změn
44. soubor změn

41. soubor změn – stav projednávání – bylo schváleno zadání

Změna B 2/15-CM – ul. Olomoucká – parkoviště P&R – prověřit možnost vybudování parkoviště typu „Park and ride“ a umístění sběrného střediska odpadů včetně dopravního napojení a navazujících územních vztah

up_olomoucka

 

43. soubor změn – stav projednávání – probíhá připomínkové řízení k zadání

B13/15-0 Lokalita Černovická terasa (SETRA) – prověřit možnost změny funkčního využití dosavadní plochy krajinné zeleně za účelem rozšíření areálu firmy na recyklaci odpadů.

B14/15 -0  Prověřit možnost změny funkčního využití ploch za účelem rozšíření parkovacích míst u bytové zástavby na ulici Turgeněvova.

B15/15 -0  Návrh změny funkčního využití plochy domu na ulici Spáčilova pro technickou vybavenost.

B16/15 -0  Možnost změny funkčního využití plochy s cílem umožnit výstavbu sportovního areálu u sousední Integrované střední školy.

Všechny tyto změny jsou zaznačeny na této mapce:

up_b14

B-17/15-0 Změna funkční plochy v objektu tzv. staré školy na Charbulově ulici ve Starých Černovicích. Dnes je zde funkční plocha pro školství a navržena je změna na plochy smíšené.

B-18/15-0 Snížení indexu podlažní plochy na sídlišti Kaménky. Vzhledem k tomu, že index byl během projednávání soudem snížen z 1,8 na hodnoty 0,4 – 0,9 objevuje se v zadání nově formulace, že se nejedná o snížení indexu, ale o prověření vhodné výše indexu pro tuto lokalitu. To je ovšem v rozporu s původním zadáním.

44. soubor změn – fáze návrhu

B28-13II – Černovická terasa – využití plochy pro vybudovány mateřské školy KinderCity

B29-13II – Možnost změny funkčního využití plochy v lokalitě bývalého areálu letiště Brno-Černovice na plochy pro průmysl za účelem rozšíření CTParku Brno.

up_letiste

 

B36-14-II – Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby objektů s funkcí obchodní činností, ostatních služeb, ubytování a bydlení v areálu Vinamo – Vietnamská tržnice

B37/14-II/9 Prověřit možnost změny významu funkční plochy za účelem stabilizace realizovaného díla Pilotní projekt na rekultivaci skládky s cílem zajistit udržitelnost projektu.

up_piskovna

B48/15-I Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem rozšíření podnikatelské činnosti – soustřeďování (mezideponie) odpadů

Komentář: dnes je na tomto území funkční plochy pro výrobu

B49 /15-I Prověřit možnost změny hodnoty indexu podlažních ploch dle zpracované studie Obytný soubor Černovice – Kaménky.

up_kamenky

B12-15/II – Identický požadavek se změnou B48/15-I , ale s jiným požadavkem na využití  – na průmyslovou výrobu a skladování.

B36 -15/II – Prověřit možnost změny funkčního využití plochy na plochy smíšené za účelem zhodnocení pozemku.

Komentář: Jedná se o pozemek při silnici z ulice Havraní k prodejně AAA .

B14-15/II  – Prověřit možnost změny funkčního využití plochy v areálu společnosti Nová Mosilana na plochy pro průmysl a navýšení hodnoty indexu podlažních ploch z důvodu modernizace provozu.

B71-15/II – Prověřit možnost stabilizace stávající funkce a současné navýšení hodnoty indexu podlažních ploch za účelem výstavby objektu pro bydlení.

Komentář: Jedná se o oblasti kolem cyklostezky ve Starých Černovicích.

B74/-15/II – Prověřit možnost úpravy hodnoty indexu podlažních ploch v návrhových plochách bydlení v severní části lokality Kaménky.

Napište reakci

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>