Zápis z veřejné prezentace Sídliště Kaménky

Vzhledem k tomu, že z prezentace sídliště nevznikl žádný oficiální zápis, vytvořila Hana Dynková souhrn informací z této akce, který ověřili další účastníci prezentace. Zápis je volně šiřitelný a má sloužit k lepší informovanosti o této investici.

Dne 21. 4. 2015 proběhla v MČ Černovice veřejná prezentace projektu výstavby v lokalitě Kaménky. Účastnili se jí zástupci radnice starosta Mgr. P. Blažík, místostarostka Bc. P. Quittová a radní Ing. M. Wildmannová, dále Ing. arch. M. Říčný a zástupci firmy IMOS v čele s Ing. Jiřím Rulíškem. Prezentace se zúčastnilo cca 85 občanů MČ Černovice.

Informace od investora a architektonické kanceláře Tišnovka

 • Dle předložené studie má být v MČ Černovice v lokalitě Kaménky vystavěno 1000 bytů pro 2700 obyvatel (1. fáze projektu). Výhledově se uvažuje o 2. fázi, v níž by přibylo dalších cca 2000 obyvatel.
 • Počet obyvatel Černovic (v současnosti cca 8 tis.) by stoupl v 1. fázi o cca 30 %, v případě realizace 2. fáze celkem o cca 60 %.
 • Černovický obytný soubor je navrhován jako rovnoběžně nad sebou řazené bloky šesti- až sedmipatrových domů s rozestupy mezi bloky 42 až 45 metrů.
 • Mateřská škola má být vystavěna nejdříve po cca 2,5, ale spíše po 5 letech.
 • Základní škola není v projektu plánována vůbec.
 • Stavba supermarketu by přišla na řadu zhruba po 2 letech, kdy již část sídliště bude stát.
 • Parkování je řešeno z větší části podzemními garážemi, v nichž ke každému bytu bude příslušet 1 parkovací místo. Celkem je plánováno 1700 parkovacích míst včetně veřejných míst.
 • MHD je v nové čtvrti plánována  závlekem,
 • Individuální automobilová doprava: napojení sídliště s téměř 3000 obyvateli pouze na hustě obydlenou ulici Charbulova.
 • Doprava po dobu výstavby jen v 1. fázi městskou část (ulici Charbulova, Havraní a další obytné domy sousedící se stavbou) zatíží po dobu  5 let.

Požadavky, které vznesli občané v rámci veřejné prezentace výstavby nové obytné čtvrti v lokalitě Kaménky:

 • Snížení počtu bytů/obyvatel nové obytné čtvrti na únosnou míru jak pro stávající, tak pro nové obyvatele Černovic a města Brna.
 • Snížení indexu podlažní plochy na původní úroveň platnou pro toto území ještě v r. 2013, tj. 0,4 až 0,9. S tímto IPP také firma IMOS pozemky zakoupila.
 • Změna dispozice zástavby tak, aby vzniklo přirozené centrum pro setkávání a společenský život v této nové části obce – uspořádání domů s centrální dispozicí, nikoli v lomonosovských řadách. Vzniknout by měla chráněná místa bez dopravy, na nichž si budou moci bezpečně hrát děti atp.
 • Započetí výstavby až poté, co bude vystavěna potřebná infrastruktura, a poté, co proběhne rekonstrukce ulice Charbulova, na které jsou např. kanalizace a vodovodní řád v dezolátním stavu.
 • Vyústění dopravy vz obytné lokality Kaménky také na ulici Černovickou (již v 1. fázi) a Olomouckou (event.. až v 2. fázi).
 • Vedení těžké dopravy nutné pro výstavbu zcela mimo obytnou část obce Černovice.
 • Provedení nezávislé studie potřeb infrastruktury Černovic se zahrnutím plánované obytné čtvrti – pošta, MŠ, ZŠ, společenské a sportovní vyžití, místní doprava – MHD + IAD, kanalizace, dostupnosti lékařské služby, první pomoci a hasičů. Žádáme, aby investor postupoval v souladu s touto studií.
 • Posouzení celkového dopadu na dopravu (jíž dnes přetížené komunikace Olomoucká, Hladíkova, Stará Osada) a na životní prostředí ve městě Brně. Žádáme, aby bylo nalezeno takové dopravní řešení, které dále nezhorší kvalitu života všech občanů města Brna.
 • Zřízení internetových stránek, na nichž bude veřejně dostupná kompletní prezentace projektu a všechny studie, a které budou průběžně doplňovány o aktuální informace.
 • Pravidelné projednávání a informování veřejnosti na zasedáních zastupitelstva MČ Brno-Černovice.

Výše uvedené připomínky považujeme za velmi podstatné, a proto žádáme, aby byla vedena důkladná, odborná jednání o podobě zástavby na území MČ Černovice v lokalitě Kaménky. Žádáme, aby se diskuse na toto téma účastnili zastupitelé MČ Černovice, zástupci Magistrátu města Brna, zástupci investora, nezávislí odborníci (architekti a urbanisté) a občané Černovic. Jen tak lze zajistit transparentní a kvalitní přípravu výstavby v lokalitě Kaménky.

Zapsala: Mgr. et Bc. Hana Dynková

Ověřili:

Miloš Fučík

Ing. Ladislav Kotík

Bc. Silvie Sanža

Ing. Marcela Rybáková

Marcela Skaličková

Napište reakci

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>