Navrhujeme průhledný systém přidělování bytů v Brně-Černovicích

Městská část Brno-Černovice patří mezi ty brněnské městské části, které mají poměrně hodně obecních bytů. V přepočtu na jednoho obyvatele je to dokonce nejvíce ze všech městských částí. Systém, jak jsou byty přidělovány je tedy velice důležitý a měl by být zcela transparentní. Za 3 roky, kdy jsme byli součástí koalice, se nám bohužel nepodařilo dosáhnout toho, aby jsme dospěli do stavu, kdy budou naprosto jasná pravidla a podle nich se budou byty přidělovat a kdy nebude záležet na osobních postojích členů bytové komise nebo radních. Opakovaně jsme to kritizovali a navrhovali i řešení, bohužel bez výsledků. To, že není úplně vše v pořádku dokázala i kontrola brněnského magistrátu, která v celém systému našla mnoho chyb. Některé chyby jsou méně závažné (podoba písemností), jiné si ale zaslouží větší pozornost. Především skutečnost, že bytová komise, která je poradním orgánem rady a pro radu připravuje návrhy na přidělení bytů a boduje jednotlivé uchazeče, v mnoha případech chybovala, přidělovala body naprosto chybně a někdy by se dalo říct podle názoru konkrétního člena komise, je podle nás závažná. Pro lepší pochopení se pokusím popsat fungování systému tak, aby byl zřejmý i pro laiky.

Rozhodování o přidělování bytů je v pravomoci rady městské části. Zastupitelstvo městské části schvaluje pravidla, která obsahují v případě Černovic pouze kritéria pro přidělování bodů těm, kdo si zažádají o byt. V Brně-Černovicích potom bytová komise provede bodování dle těchto pravidel (to, že bylo často provedeno špatně, je věc jiná) a navrhne nového nájemníka a jeho náhradníka. Logicky byste čekali, že byt dostane, kdo má nejvíce bodů a vyhovujeme daná velikost bytu. Bohužel takto logicky to nikdy neprobíhalo a dost často dostal přednost někdo jiný, údajně v té chvíli potřebnější. Pořadníky jsou prý věcí minulosti a v Černovicích se nic takové dělat nebude.

I proto jsem na zasedání zastupitelstva navrhl jednoduché doplnění současně platných pravidel, jehož cílem bylo reagovat na zmíněnou kontrolu a především zakotvit povinnost pro radu řídit se přidělenými body.  Zde je celé znění návrhu:

  1. V souladu s „Pravidly pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady“ (dále jen pravidla SMB) vede Odbor finanční a vnitřních věcí ÚMČ Brno – Černovice (dále jen „OFVV“) seznam žadatelů o byt. Do seznamu zapíše OFVV žadatele, který splňuje předpoklady podle čl. 1 pravidel SMB a podá na podatelně řádně vyplněnou žádost o byt.
  2. Bytová komise Rady MČ přidělí ve spolupráci s OFVV žadatelům body dle schválených kritérií dle článku 2 a sestaví pořadí uchazečů. V případě rovnosti bodů rozhoduje datum podání žádosti.
  3. Bytová komise Rady MČ předloží dle aktuálního pořadí a požadované velikosti bytu Radě MČ ke schválení pronájem uvolněného bytu konkrétnímu žadateli.

Zastupitelstvo pověřilo radu, aby se tímto návrhem zabývala. V dubnu jsem pozvána na bytovou komisi, tak pevně doufám, že se návrh podaří prosadit a přidělování bytů v Černovicích dostane řád.

Napište reakci

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>