Co je podle rady města Brna koncepce?

Dal jsem si dnes tu práci a sledoval při práci přenos ze zasedání zastupitelstva města Brna. Kromě mnoha vtipných poznámek pana primátora a jednání o rozpočtu, které bylo hlavním bodem programu, projednávalo zastupitelstvo i materiál nazvaný jako Koncepce města Brna v oblasti tělovýchovy a sportu na léta 2011-2016. K materiálu se vyjádřili zastupitelé za Stranu zelených, kteří kritizovali bod ohledně Grand Prix, a zastupitel Jaroslav Kacer, který v souladu s jednáním regionálního výboru TOP 09 kritizoval předloženou koncepci. Během odpoledne se také na webu objevila tisková zpráva primátora, která zdůrazňuje důležitost koncepce pro rozvoj brněnského sportu. Je tedy vidět, že jde o důležitou záležitost a je škoda, že se nevedla širší diskuze.

Protože jsem se koncepcí podrobně zabýval, rád bych uvedl hlavní argumenty, proč tento dokument nepovažuji za koncepci hodnou druhého největšího města Brna:

1. Dle mého názoru se v podstatě nejedná o koncepci, jde o pouhý popis současného stavu, který zabírá většinu textu. Každá koncepce by měla nejdříve popsat současný stav a poté nastínit výhled do budoucna. Zde je jasný nepoměr, protože budoucnosti sportu v Brně se věnují pouze 4 stránky ze 40, což je naprosto neadekvátní.

2. Popis současného stavu je zpracován poměrně kvalitně, i když bych so dokázal představit ještě lepší práci s daty (např. přehled toho, co dotují městské části apod.)

3. Ani 4 strany, které se věnují pohledu do budoucna, nejsou příliš přesné. U investičních akcí chybí časový a hlavně finanční plán, kolik která investice bude stát, co je pro její realizaci nutné udělat a jaký je odhad ceny a hlavně, jaké jsou priority města Brna.

4. Investiční akce jsou popsány nekonkrétně, především vize fotbalové stadionu by měla být konkretizovaná i s tím, že to přesáhne časový rámec koncepce.

5. Podpora sportovním klubům se v podstatě dle koncepce nebude měnit. Dle mého názoru by měl být daleko větší důraz kladen na sport mládeže a ne na vrcholový sport. Je škoda, že analytická část nenabízí přehled dotací dle rozdělení na jednotlivé dotační tituly (vrcholový sport × mládežnický sport).

Z celkové sumy 157 milionů Kč je na sport mládeže určena pouze menší část. Přesnější analýzu navíc znemožňují nedostupné údaje například od společnosti Starez.

6. Nejmenší prostor je věnován oblasti sportu pro všechny, který by měl být naopak pro město prioritou. Úkolem města v oblasti sportu by mělo být nabídnout možnost pro sportování veřejnosti a podpořit především organizovaný sport mládeže. Podpora obchodních společností, které se účastní nejvyšší soutěže v hokeji či druhé nejvyšší v kopané, by měla být vázána na:

1. marketingový potenciál pro město

2. provázanost s členskou základnou mládeže.  Dnes je to spíš o využití těchto klubů ve volební kampani.

V oblasti sportu pro všechny je velice jednoduchá a efektivní možnost, jak tuto oblast podpořit, a to informovanost. V Brně neexistuje (kromě stránek BTS) ucelená databáze sportovišť na webu (přitom generel dle koncepce je připraven) a už vůbec ne nabídka sportování (tu například nabízí sportovní odbor v Mnichově či Vídni).

7. Největším problémem je, že koncepce nedefinuje jasně priority. Pouze vyjmenovává, jaké jsou cíle, ale neříká, které z nich jsou prioritní či méně důležité.

8. Co koncepce také neřeší? Jen několik nápadů:

– možnost otevření školních sportovišť pro veřejnost (legislativní či finanční podpora)

– využití institutu veřejné služby v oblasti sportu – bude možné od 1. 1. 2012

– spolupráce s Fakultou sportovních studií v Brně (jedna ze 3 škol v ČR)

– podpora eventů v oblasti sportu pro všechny (současná dotační politika například neumožňuje podpožit Brněnský běžecký pohár)

 

Napište reakci

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>