7 bodů pro Orla – oznámení kandidatury na starostu Orla

Poslední měsíce po odstoupení starosty Ladislav Šustra jsem často trávil přemýšlením nad tím, jak zareagovat na dotazy mnoha lidí, kteří mi fandí i nefandí, zda budu kandidovat na blížícím se sjezdu na funkci starosty Orla. Nebylo lehké zvážit mnohá pro a proti, ale nakonec jsem se rozhodl do tohoto souboje jít a nabídnout členům Orla svoji představu. Věřím, že sjezd přinese tvrdý, ale fairový boj kandidátů a především jejich vizí, jak se na organizaci s více než 100letou tradicí sluší.
Členem Orla jsem od roku 1992 a, i když naše rodina nebyla historicky orelská, tak si troufnu říct, že dnes je. Byl jsem postupně sekretářem jednoty ve Žďáře nad Sázavou, členem župního předsednictva, místostarostou Orla a od roku 2001 také generálním sekretářem Orla. Pracoval jsem ale také pro Orla jako tlumočník či redaktor časopisu, pořádal mezinárodní tábor FICEP a mnoho sportovních akcí. Zažil jsem díky Orlu mnoho krásných chvil, poznal spoustu přátel a jsem hrdý na to, že společně s Ladislavem Šustrem se nám podařilo realizovat mnoho věcí, které možná ocení až budoucnost.
Jako kandidát na starostu se ale nechci ani tak dívat na minulost, spíše bych rád nabídnul svoji představu o budoucnosti naší organizace, nástin programu, který není konfrontační, nýbrž pozitivní a orientovaný na budoucnost. Dovolil jsem si jej rozdělit do sedmi bodů.
První tři odkazují na naše základy, na podstatné prvky identity Orla, které nás odlišují od ostatních sportovních organizací:
Další čtyří body programu potom obsahují dle mého názoru klíčové oblasti, na které je nutné se v dnešní době soustředit:

1. Orel jako křesťanská organizace

Bez křesťanského zakotvení Orla ztrácí naše existence smysl a je to tedy základ, ze kterého musíme vycházet ve všem. Jak zaznívá v Orlu poslední dobou často, je nutné se vrátit ke kořenům. Ty ale musíme nejdříve hledat v evangeliu a křesťanství jako takovém, a poté v historii Orla. Naše doba na nás při realizaci tohoto cíle klade velké nároky, protože Orel musí na jedné straně zůstat otevřený všem, kteří respektují naše Stanovy, a zároveň nesmí ztratit svoji identitu. Jak toho dosáhneme?
– Je nutné si uvědomit, že křesťanskou organizací zůstaneme, pokud budou tyto hodnoty dále přenášet naši vedoucí a trenéři. Nic nám nepomůže, když výkonné předsednictvo či vedení žup budou prosazovat křesťanské hodnoty Orla, ale nebudou mít podporu mezi těmi, kteří přímo působí v jednotách. Prioritou číslo jedna tedy musí být vzdělávání a formace vedoucích, trenérů apod.
– Do konce roku 2011 zavedeme vzdělávací systém, jehož součástí bude základní formace pro trenéry a vedoucí a návazné vzdělávání s akreditací MŠMT.
– Ve sportu budeme klást důraz na zásady fair-play, které musí být důležitější než výsledek – do konce roku 2011 zavedeme pravidla pro udělování cen fair-play na všech akcích Orla.
– K propagaci hodnot využijeme doménu www.fairplay.cz. Pojem fair-play je obecně srozumitelnou značkou, která poměrně přesně zrcadlí hodnoty, které je možné nazvat i křesťanskými. Právě prostřednictvím pojmu fair-play (Dáváme sportu smysl) můžeme oslovit dnešní společnost.
– Zavedeme udělování ceny pro oblast fair-play, která nebude omezena jen na členy Orla.
– Orel se musí vyjadřovat k problémům sportovní politiky.
– Budeme iniciovat kompletní zpracování historie Orla na vysokoškolské úrovni, aby byla využitelná pro budoucí generace.

2. Orel jako sportovní organizace

Prioritou naší činnosti je a musí bez diskuzí zůstat sport. Jaký je současný stav:
Ve sportovní oblasti došlo k mnoha změnám. Vypozorovat můžeme následující jevy:
a) Klesá účast na dříve tradičních ústředních akcích, a to dlouhodobě. Mnohé akce, které se dříve pořádaly s kvalifikacemi, se dnes vůbec neuskuteční.
b) Daří se naopak florbalu, naši ligu hraje přes 100 týmů.
c) Naše Orlovny jsou díky velikosti místy, kde se daří určitým typům sportů – různé druhy cvičení, posilování, spinning atd.
d) I statisticky dokázaný je trend k většímu rozvoji sportů, které jsou individuální a podporují zdraví (jogging, fitness, horolezectví).
Jaká je moje představa v této oblasti?
a) Ústřední akce je nutné soustředit do jedné či dvou stěžejních akcí v roce (např. Svatováclavské hry). Spojení sportovních akcí do jedné velké akce má výhody organizační a ekonomické. Především však, pokud budou správně organizovány, umožní setkání sportovců, což by mělo být jedním z hlavních cílů naší činnosti.
b) Budeme i nadále podporovat Orelskou florbalovou ligu, kterou otevřeme i mimoorelským týmům za vyšší, komerční startovné. Pokusíme se pro Orelskou florbalovou ligu získat strategického sponzora či sponzory.
c) Budeme podporovat nové formy sportovních cvičení a nabídneme odpovídající vzdělávání.
d) Musíme být více vidět v oblasti „sportu jako cesty ke zdraví“ a zaměříme se cíleně na sport seniorů a sport rodičů s dětmi.
e) Tělovýchovná rada musí přestat být pouhým organizátorem ústředních akcí a musí se stát orgánem, který bude metodicky řídit sportovní činnost Orla. Navrhneme, aby garanti jednotlivých sportů a činností měli pro daný sport kvalifikaci.
f) Budeme nadále podporovat úspěšné projekty, které jsou určeny i pro veřejnost:
a. Propinkejte se na Velehrad
b. Florbalové dovednosti
c. Fotbalové dovednosti
d. Cyklopouť

3. Orel jako spolek

Velké bohatství Orla spočívá v tom, že nenabízí jen sportovní, ale i jiné aktivity. Jsou to přitom aktivity, které jsou v dnešní době poměrně unikátní a hrají jedinečnou roli. Jako příklad bych chtěl uvést recitační soutěž Svatováclavská réva. Recitace a obecně rétorika je dnes poměrně žádanou dovedností, a přitom se jí kromě základních uměleckých škol věnuje jen mizivé procento populace. Schopnost vyjádřit jasně a účinně svůj názor navíc není jen požadovanou vlastností dnešní doby, ale spojuje nás i s orelskou historií, kdy umění orlů říci a stát za vlastním názorem bylo trnem v oku dvěma diktaturám.
– Prioritou v oblasti kultury a práce s mládeží bude především vzdělávací činnost. Spíše než na jednotlivé akce, které mohou pořádat jednoty, se zaměříme na semináře, vzdělávání vedoucích apod.
– Od roku 2012 vytvoříme síť orelských letních táborů, které budou otevřené všem členům Orla.

4. Orel moderní a efektivní

Dnešní doba klade stále větší důrazy na administrativu a profesionalitu. Práce orelských jednot je založena na práci dobrovolníků, přesto se musí těmto požadavkům přizpůsobit. Díky informačnímu systému Orla se podařilo převést mnoho činností ústředního sekretariátu do elektronické podoby (evidence členů, rozpočet, správa kontaktů, správa úkolů atd.). V dalším volebním období bude naší snahou zpřístupnit některé tyto agendy i jednotám či členům Orla.
Pozornost si také zaslouží stanovy a efektivita struktury Orla. Někdy věnujeme příliš času schůzím a jednání a nezbývá prostor na základ naší činnosti – přímé řízení sportovních aktivit.
– Navrhneme vytvoření poradní skupiny pro úpravu stanov, která se bude zabývat jejich modernizací.
– Navrhneme snížení počtu orgánů a zasedání.
– Ústřední sekretariát se stane servisní organizací, která zajišťuje služby pro jednoty a župy.
– Do konce roku 2011 zpracujeme analýzu úředních postupů (žádosti o dotace, členské průkazy) a navrhneme jejich co největší zjednodušení a elektronizaci.
– V maximální možné míře zpřístupníme vyřizování různých záležitostí pomoci internetového informačního systému.
– Výhledově upravíme stanovy tak, aby bylo možné zúžit počet členů výkonného předsednictva na 5 – 7 lidí. Na druhou stranu zavedeme poradní orgány (jen s hlasem poradním) pro některé specifické oblasti (sport seniorů, vzdělávání).
– Nově bude potřeba se zaměřit na práci s dobrovolníky, kterých bude stále ubývat. Musíme jim umět nabídnout i projektové orientovanou práci a podporovat jejich společenské uznání.

5. Orel vzdělaný a vzdělávající se

Zatímco prvních deset let 21. století bylo pro Orla spíše dobou investování a budování hmotných statků, nyní se musíme soustředit na budování lidského kapitálu.
V současné době je sestaven návrh vzdělávacího systému Orla, který bude do konce dubna předložen MŠMT ke schválení. Vzdělávací systém bude dvoustupňový. První stupeň bude akreditován Orlem, druhý MŠMT. Vzdělávání bude zaměřeno na všeobecnou sportovní přípravu s důrazem na aktivity, kterým se Orel věnuje (cvičení rodičů s dětmi, cvičení seniorů, zdravotní cvičení, posilování, spinning).
Budeme dále rozvíjet Orelskou akademii. Oslovíme mladé absolventy sportovních fakult českých univerzit a společně s tímto týmem vytvoříme vzdělávací nabídku. Mezi mladými členy Orla je mnoho takových schopných lidí. Vybraným lektorům orelské akademie umožníme i účast na kurzech v zahraničí, abychom získali konkurenční výhodu před ostatními sportovními svazy. Školení nabídneme i subjektům mimo Orel a cílem by mělo být, aby vzdělávání bylo samofinancovatelné a stalo se i zdrojem finančních prostředků. Součástí všech vzdělávacích programů bude rovněž etická výchova.

6. Orel finančně zdravý

Sport v České republice prochází v současnosti poměrně složitým obdobím, kdy se kumulují problémy způsobené výpadkem dotací Sazka a.s. a důsledky hospodářské krize. Přesto si troufnu říct, že Orel v porovnání s ostatními je v poměrně dobré kondici. Podařilo se vytvořit „Zlatý fond“, snížit některé náklady (pojištění, personální náklady ústředního sekretariátu) atd. Přesto je třeba hledat nové zdroje financí a nečekat jen na pomoc státu.
– Myslíme si, že sport je ideálním prostředkem výchovy mládeže, prevence proti negativním vlivům a přispívá tak ke zdravější společnosti. Také proto by měl být státem finančně i legislativně podporován a my budeme prosazovat i prostřednictvím našich členů, aby se o něm jednalo v Parlamentu.
– Najdeme sponzory pro některé naše významné aktivity – OFL, Hry Orla
– Budeme pokračovat v podpoře transparentnosti financí:
– Umístíme na internet rozpočet a jeho čerpání
– Za klíčovou považuji roli EHR, kde se musí sejít skuteční odborníci, kteří pomohou Orlu projít složitým obdobím
– Především dospělé členy Orla je nutné učit tomu, že za některé věci a aktivity se zkrátka platí

7. Mezilidské vztahy

Vývoj v posledních letech zanechal mnohé šrámy na vztazích uvnitř Orla. Chybí umění a chuť naslouchat. Přes všechny problémy jsem si jistý, že s většinou členů Orla máme stejné cíle, které nás spojují. A v tom vidím velkou naději. Můžeme mít jiné politické názory, jiné názory na ekonomické problémy doby nebo jiný oblíbený sportovní klub, ale výchova sportem v Orlu může být tím, co nás všechny spojuje.
Mnoho z těchto problémů pramenilo a pramení ze spojení s politikou. Ani já se na závěr nechci této tématice vyhnout. Pokud budu zvolen, budu prosazovat, abychom v Orlu uměli využívat našich kontaktů v Parlamentu, krajských i obecních zastupitelstvech. Na druhou stranu je nutné vybudovat jasnou hráz proti snahám jakýkoliv politických či jiných skupin, které by měly snahu si Orla přivlastnit. Politika je tu proto, aby sloužila k prosazování dobrých věcí ve společnosti, a tam jistě Orel patří.

Závěr:

Tato má vize budoucnosti Orla není jistě samospasitelná a já uvítám veškeré vaše připomínky. V květnu tohoto roku to bude 10 let, co jsem byl jmenován generálním sekretářem Orla. Ať už dopadne volba starosty jakkoliv, jsem rozhodnut po sjezdu ukončit své působení v této funkci, a tak mi dovolte už předem poděkovat všem za spolupráci, která přinesla sice někdy i nějaké ty mraky a nedorozumění, ale především hodně radosti a spoustu skvělých zážitků.
Naše činnost je často náročná, bere nám hodně času a někdy si ji ještě vzájemně kazíme. Pojďme tedy dělat vše s radostí a úsměvem.

Napište reakci

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>